Jing Liu

Pfizer

Jing Liu is senior director, clinical pharmacology, Pfizer.

Articles