Jinghui Shen

Jinghui Shen, B. Eng., is an analytical chemist at Helix BioPharma.

Articles