Shreekant Karmarkar

DAT Pharma Consulting

Shreekant Karmarkar, PhD, is president, DAT Pharma Consulting, Inc., skarmarkar@DATPharmaConsulting.com, 1-224-383-4493

Articles